Општина Бутел

Адреса:
Ул. Бутелска бр.4
Бутел
Скопје
Македонија

телефон: 2600-506; 2616-868
Факс: 2600-306
http://opstinabutel.gov.mk

Информации: Кабинет на градоначалник:
2600-506
2616-862

Сектор за урбанизам:
2616-863

Совет на општина Бутел:
2600-170