ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за Урбанистички планови

Е-пошта Печати PDF

ОПШТИНА БУТЕЛ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Бр.09-109/2 од 03.02.2017 год.
Скопје


Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урабанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Градоначалникот на Општина Бутел распишува:

Ј А В Е Н   П О В И К

за доставување на иницијативи за
изработка на Урбанисички планови

Јавниот повик се распишува согласн член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), во првиот квартал од 2017 година.

Повеќе...