ОБЈАВА број 27-174 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија во општина Бутел

Е-пошта Печати PDF

ОБЈАВА број 27-174
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Бутел

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со УПВНМ: Урбанистички план вон населено место, локалитет Љуботенски пат, општина Бутел, Скопје донесен со Одлука бр.07-1673/10 од 29.12.2015 година, со намена на градба: Г2-лесна и незагадувачка индустрија, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, основна класа на намена на градежната парцела, компатибилна класа на намена, катастарски парцели кои се опфатени со градежната парцела, вкупна површина на градежна парцела, површина за градба, бруто изградена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност, катност и максимална висина на венец, почетна утврдена цена по метар квадратен, вкупна почетна утврдена цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата за учество на јавно наддавање, за секоја градежна парцела поединечно.

Табеларен преглед: