Отчет 2013-2017

Otcet2017Otcet2017str2
 
 
 
 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за АУП

Е-пошта Печати PDF

Верз основа на член 35, а во врска со член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Градоначалникот на Општина Бутел го донесе следното:

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат граѓаните и правните лица дека Градоначалникот на Општина бутел донесе Одлука за организрање на:
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за АУП

 

Прочитај повеќе...