Отчет 2013-2017

Otcet2017Otcet2017str2
 
 
 
 

ЈАВЕН ПОВИК за изработка на Урбанистички планови

Е-пошта Печати PDF

Врз однова на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Градоначалникот на Општина Бутел распишува:

ЈАВЕН ПОВИК

за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови

Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), во третиот квартал од 2017 година.

 

Повеќе...