Отчет 2013-2017

Otcet2017Otcet2017str2
 
 
 
 

СООПШТЕНИЕ за Архитектонско-урбанистички проект

Е-пошта Печати PDF

Врз основа на член 35, а во врска со член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Градоначалникот на Општина Бутел го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица дека Градоначалникот на Општина Бутел донесе Одлука за организирање на:

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА
за Архитектоснко-урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП.БР.4.1, на дел од КП.БР.976/1, со намена ГЗ-Сервиси, во Блок 4 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово (разработка на Блок 12), КО Визбегово, Општина Бутел - Скопје

 

Повеќе...