Отчет 2013-2017

Otcet2017Otcet2017str2
 
 
 
 

СООПШТЕНИЕ

Е-пошта Печати PDF

     Врз основа на член 35, а во врска со член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Градоначалникот на Општина Бутел го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица дека Градоначалникот на Општина Бутел донесе Одлука за организирање на:

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА
за Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП БР.1060, со намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија во блок 5, од УПВНМ за Индустриска зона Визбегово/разработка на блок 12/КО Визбегово, Општина Бутел-Скопје

 

Повеќе...