СООПШТЕНИЕ за Архитектонско-урбанистички проект за КП 309/1

Е-пошта Печати PDF

Врз основа на член 35, а во врска со член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Градоначалникот на Општина Бутел го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица дека Градоначалникот на Општина Бутел донесе Одлука за организирање на:

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА
за Архитектонско-урбанистички проект за КП 309/1, во Блок 10 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово/со разработка на блок 13/,КО Визбегово, Општина Бутел, Скопје

Повеќе...