СООПШТЕНИЕ за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 229/5

Е-пошта Печати PDF

Врз основа на член 35, а во врска со член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016 и 90/2017), Градоначалникот на Општина Бутел го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица дека Градоначалникот на Општина Бутел донесе Одлука за организирање на:

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА
за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 229/5, со намена Г4 - Стовариште за техничка роба и електротехнички материјали во Блок 6 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово/разработка на блок 12/,КО Визбегово, Општина Бутел, Скопје

Повеќе...