ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП бр.2.2, на дел од КП бр. 1079/4, со намена Г3-сервиси, во Блок 2 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /со разработка на блок 12/, КО Визбегово, Оп

Е-пошта Печати PDF

Просторот дефиниран за изработка на Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП бр.2.2, на дел од КП бр. 1079/4, со намена Г3-сервиси, во Блок 2 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /со разработка на блок 12/, КО Визбегово, Општина Бутел, Скопје, со својата местоположба припаѓа на територија на Општина Бутел.Површина на проектниот опфат е 700м².

Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, претставена со координатите по  Х и У за секоја прекршна точка, означени со редни броеви од Т1 до Т6 и истите се дадени во табеларен приказ.

T1   7533487.4532   4654084.3689

T2   7533502.4900   4654047.5600

T3   7533485.0846   4654038.9845

T4   7533483.0659   4654044.1146

T5   7533474.4799   4654065.3181

T6   7533475.9155   4654073.3161

            ИзработениотАрхитектонско-урбанистички проект со графичките прилози ќе биде изложен на јавно местово просториитенаОпштинаБутелвоСалазасостаноци (Мала сала).

Јавната анкетаќесе одржиод 05.01.2018 годинадо 12.01.2018година (петработнидена), секојработенденод 08.30 до 15.30 часотвопросториитенаОпштинаБутелвоСалазасостаноци (Мала сала).

            Воопределениотрокзаинтересиранитеправниифизичкилицаможатдадоставатзабелешкинаанкетнилистовивоелектронскаформапрекуинформацискиотсистеме-урбанизамиливописменаформа.

            АнкетнителистовизаучествовоЈавнатаанкетаможедасеподигнатвоОпштинаБутел  (портирница).

            СоопштениезаорганизирањенајавнаанкетаеобјавеновоЈавнитегласилаНова МакедонијаиКоха, воинформацискиотсистеме-урбанизаминавебстранатана ОпштинаБутел.

ЈавнатапрезентацијапоАрхитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП бр.2.2, на дел од КП бр. 1079/4, со намена Г3-сервиси, во Блок 2 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /со разработка на блок 12/, КО Визбегово, Општина Бутел, Скопје,ќесеодрживопросториитенаОпштинаБутел, воСалазасостаноци (Маласала), наден 10.01.2018 год., сопочетокво 10:00 часот.

                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                            Велимир Смилевски