Превземете актуелни документи

Е-пошта Печати PDF

Дополнување 21 јули 2016

1. Извештај за стратегиска оценка врз животната средина за планска документација за УП за село Визбегово, Општина Бутел

jpgОдлука за спроведување стратегиска оцена 

pdfУрбанистички план

jpgСоопштение за јавен увид на стратегиската оцена

pdfИзвештај за стратегиска оцена на животната средина

 


 

Дополнување 18 Февруари 2016

1. Извештај за стратегиска оценка врз животната средина за планска документација за УПВНМ Индустриска зона Визбегово, Општина Бутел

pdfИзвештај за стратегиска оценка за Индустриска зона Визбегово

pdfСоопштение за Организирање јавен увид по стратегиска оценка

jpgОдлука за спроведување на стратегиска оценка

pdfСтратегиска оцена 2015 - формулар


 

 Дополнување 20 Ноември 2015

 1. Одлука за неспроведување стратегиска оценка за Детален урбанистички план ССИ 02, општина Бутел

                             pdfПревземете ја одлуката   docПодатоци за органот кој го изработува планскиот документ                pdfSSI 02 -SINTEZEN.pdf  pdfстр. од формулар SSI 02.pdf


 Дополнување 05 Јуни 2015

 1. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ Детален урбанистички план Градска четврт С25, општина Бутел

 pdfПревземете формулар   pdfПревземете одлука


 Дополнување 01 Јуни 2015

1. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за Урбанистички план вон населено место, локалитет Љуботенски пат, општина Бутел 

jpgПревземете соопштение pdfПревземете го извештајот

 


Дополнување 21 Април 2015

1. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ Урбанистички план вон населено место, локалитет Љуботенски пат, општина Бутел

jpgПревземете ја одлуката pdfПревземете го планскиот документ

 


Дополнување 13 Февруари 2015

1. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ Детален урбанистички план Градска четврт ССИ 01, општина Бутел

pdfПревземете ја одлуката pdfПревземете го планскиот документ

 


Дополнување 09 Февруари 2015:

1. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ Детален урбанистички план Градска четврт С16, општина Бутел.

jpgПревземете ја одлуката pdfПревземете го планскиот документ

 


Дополнување 04 Септември 2014:

 

1. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за Локална урбанистичка планска документација за Г.П.1.1. на К.П.1066, КО Визбегово, општина Бутел.

 

 Превземете ја одлуката    Превземете го планскиот документ


 

Дополнување 02 Април 2014:

1. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ Урбанистички план вон населено место за локалитет индустриска зона Расадник, општина Бутел.

 Превземете ја одлуката     Превземете го планскиот документ 


 

Дополнување 05 Декември:

1. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ ДУП, за Урбан блок помеѓу улиците: Босна и Херцеговина и Лазо Трповски, локалитет СА-СА, измена и дополна, Општина Бутел.

 Превземете ја одлуката     Превземете го планскиот документ 


 

Дополнување 29 Ноември 2012:

1. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ ДУП, за Бутел1, дел од блок 3, Општина Бутел.

 Превземете ја одлуката      Превземете го планскиот документ 

2. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ Урбанистички план, за с.Визбегово - дел од блок 8 и дел од Блок 10, измена и дополнување, Општина Бутел.

 Превземете ја одлуката      Превземете го планскиот документ 


 

Дополнување 26 Ноември 2012:

1. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ ДУП , Измена и дополнување за гробишта Бутел-Скопје Нов дел, блок 1, Општина Бутел. 

 Превземете ја одлуката       Превземете го планскиот документ 


 

Дополнување 19 Ноември 2012:

1. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ ДУП , Лесна индустрија и сервиси Скопје - Север, дел од блок 1, општина Бутел.

 Превземете ја одлуката      Превземете го планскиот документ 


 

Дополнување 09 Март 2011:

1.Нацрт извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село за дел од село Радишани, блок 4, измена и дополна, Општина Бутел Скопје

превземи овде


Дополнување 15 Октомври 2010:

1.Извештај за стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план - измена и дополна на урбанистичкиот план за Насебла Бутел 1, Блок 1, Општина Бутел Скопје

превземи овде...

2.Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за дел од населба Бутел 1-бараки - Општина Бутел

превземи овде...


3.Извештај за стратегиска оцена на животната средина за измена и дополна на Урбанистички план за Радишани


4.Нацрт извештај за стратегиска оцена на ДУП за гробишта БУТЕЛ-фаза 1 за животна средина


5.Извештај за стратегиска оцена на животната средина на ЛОКАЛНАТА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА МХЕ 75 ЉУБАНСКА КО ЉУБАНЦИ,ОПШТИНА БУТЕЛ, СКОПЈЕ


6.Извештај за стратегиска оцена на животна средина планска документација:Урбанистички план вон населено место за локалитет Расадник, Општина Бутел,Скопје