Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ЈАВНИ НАБАВКИ

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за администрирање на јавни набавки ги врши следниве работи:

  • Координација со организационите единици за подготовката на документацијата за јавните набавки;
  • Постојано следење на понудата и побарувачката за набавките  предвидени во планот за јавни набавки;
  • Истражување на пазарот во врска со постапките за јавни набавки;
  • Води регистар за јавни набавки;
  • Подготвува извештаи и други известувања согласно на позитивните законски прописи;
  • Води евиденција на јавните набавки согласно на Законот за јавни набавки и подзаконските акти;
  • Помага во извршувањето на работи што се однесуваат на оформување на техничката документација и техничката спецификација и стандардите поврзани со јавните набавки;
  • Се грижи за примената на стандардите (македонски, европски, меѓународни) и технички атести;

КОНТАКТ
Телефон:
Раководител на Одделение:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.