Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за планирање и спроведување на постапките за јавни набавки ги врши следниве работи:

 • Организирање на постапките за јавни набавки за потребите на општината;
 • Изработка на годишен план за јавни набавки во законски предвидениот рок по видови на стоки, услуги и работи; 
 • Заедно со надлежните сектори и одделенија на општинската администрација врши подготовка на документацијата за јавни набавки;
 • Извршува нормативно-правни, техничко-административни и други работи за потребите на Комисијата за јавни набавки;
 • Ги објавува огласите за јавни набавки;
 • Ја подготвува и организира работата на Комисијата за јавни набавки;
 • Учествува во подготовка на  тендерската документација за постапките за јавни набавки;
 • Ги подготвува и спроведува решенијата/одлуките на Комисијата;
 • Следење на реализирањето на склучените договори за јавни набавки; следење на појавата на дополнителни работи при реализација на договор;
 • Контролирање на вредноста на реализираната набавка и проценетатата вредност на истата;
 • Пријавување на одредени проблеми кои би можеле да се појават во текот на реализација на договорот;

КОНТАКТ
Раководител на Одделение: Љубица Ивановска
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:30 – 16:30 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.