Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за сметководство и плаќање ги врши следниве работи:

  • Спроведува сметководствено евидентирање за извршување на буџетот, основните средства;
  • Наплата на побарувањата и плаќањето на достасаните обврски, воспоставува ревизорска трага, односно документарен тек на финансиските и други трансакции од нивниот почеток до крај;
  • Спроведува навремено, точно и целосно евидентирање на плаќањата во финансиското сметководство;
  • Изготвува завршна сметка, месечни финансиски извештаи за реализација на извршувањето на буџетот по организациони единици согласно решението за внатрешна распределба на буџетот по програми и ставки;
  • Врши заштита на средствата и обврските чија вредност е евидентирана во билансот на состојба;
  • Изготвува и доставува до трезорот, годишни, квартални и месечни финансиски планови за ивршување на буџетот;
  • Спроведува ех анте контрола на документацијата пред извршување на плаќање;
  • Изготвува налози за плаќање и врши пресметка и исплата на плати и благајничко работење.

КОНТАКТ

Раководител на Одделение:
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.