Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за управување со човечки ресурси извршува работни задачи поврзани со:

– Го воспоставува информативниот систем за човечки ресурси;
– Се грижи за правата од работен однос на вработените во органот; го следи развојот на организациската култура во органот;
– Остварува комуникација со други одделенија и одделенијата со човечки ресурси од други органи;
– Се грижи за правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на човечките ресурси, вклучувајќи ги и оние поврзани со правичната застапеност на заедниците;
– Континуирано ја следи состојбата со човечките ресурси, односите меѓу вработените;
– Ја следи потребата од обуки и развој на капацитетите на човечките ресурси и во таа насока изработува нацрт годишна програма за обука на административни службеници во органот;
– Определува правила и постапки за однесување на вработените со кои се воспоставуваат позитивни односи и промоција на високо ниво на етика и мотивација;
– Се грижи за унапредување на дисциплината и дисциплинската одговорност и оценување;
– Носи нацрт опис на работни места и ја подготвува Одлуката за организацијата на општинската администрација, нацрт правилникот за систематизација на работните места во органот;
– Подготвува, извештаи, анализи и други информации за потребите од областа на човечките ресурси и дава предлози за нови вработувања;
– Врши и други работи во согласност со законите и другите прописи.

КОНТАКТ
Раководител на Одделение:
Телефон:
Е-маил:
Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

 

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.