Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И МЕСНА САМОУПРАВА

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за јавни дејности и месна самоуправа ги врши работите кои се однесуваат на:

 • Културата, културните установи и проекти, негувањето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности,
 • Организирањето манифестации,
 • Потикнувањето на разновидни специфични форми на творештво,
 • Развојот на масовниот спорт и рекреативните активности, организирањето на спортски приредби, одржувањето и изградбата на објекти за спорт, поддршка на спортски сојузи,
 • Социјалната заштита на децата-детски градинки и домови за стари (сопственост, финансирање, инвестиции и одржување),
 • Остварување на социјална грижа за инвалидни лица, децата без родители и родителска грижа, децата со воспитно-социјални проблеми, деца со посебни потреби, децата од еднородителски семејства, децата на улица, лицата изложени на социјален ризик, лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, подигање на свеста на населението,
 • Домување на лица со социјален ризик, остварување на право
 • Воспитување на децата од предучилишната возраст во согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита,
 • Администрирање на основните училишта во соработка со централната власт, во согласност со закон, организирање на превоз на ученици;
 • Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓани и материјални добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи од последици предизвикани од ниви
 • Други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

КОНТАКТ

Раководител на одделение: Каролина Насковска
Телефон:
Е-маил: karolina.naskovska@opstinabutel.gov.mk

Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.