Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ООУ “АЦО ШОПОВ”

Во северниот дел на градот Скопје, под падините на планината Скопска Црна Гора се наоѓа населбата Радишани во која е сместено Основното Општинско училиште „Ацо Шопов“. Toa е лоцирано на територијата на општина Бутел, на ул. „Радишанска” 68а и ги опфаќа учениците од населбата и селото Радишани. Во 1984 година ова училиште за првпат ги отвори вратите за своите ученици. Тогаш беа запишани 645 ученици. Денес во училиштето учат 840 ученици кој се распределени во 33 паралелки. За успешна реализација на наставата се одговорни 52 наставника. За унапредување на воспитно образовната работа на училиштето одговорна е стручната служба која ги идентификува недостатоците во работата, ја утврдува  нивната природа и причини за да се отстранат овие недостатоци. Наставата е организирана во две смени. Но наставата не е само предавање на научни сознанија од различни области, туку и пошироко делување во вид на проектни активности со многу воннаставни активности,  додатни и дополнителни  задолженија за мотивирање на ученици. Учениците своето знаење го потврдуваат на натпреварите на локално и државно ниво кои се одвиваат секоја година а честопати се враќаат со високи награди.

        Исто така во училиштето промовираме  здрава навика и спортски дух, каде што е формиран училишен  Спортски клуб Ацо Шопов, за фудбал, кошарка, ракомет и одбојка. Со што градиме здрава иднина, здраво општество и силна младина.

Површина на дворот: 20 000 m2
Површина на објектот: 3500m2
Тип образовна институција: Основно училиште
Населба: Радишани
Адреса: “Радишанска” 68а, Бутел, Скопје
Е-маил aco.sopov@yahoo.com
Веб-страница: www.acosopov.edu.mk
Телефон: +38922673178
Директор:Билјана Симоноска Антовска
Број на наставници: 52
Број на ученици 840

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.