Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

Сектор за административна подршка на градоначалникот

Секторот за административна поддршка на градоначалникот ги врши следните работи:

  • ги средува и чува сите писмени акти за потребите на градоначалникот;
  • закажува и води потсетник за закажани состаноци и средби на градоначалникот;
  • врши прием на доставените писмени материјали, ги проследува до градоначалникот и надлежните одделенија и сектори;
  • ги координира и соработува со одделенијата во подготвување на јавни настапи и односи со медиумите;
  • ги пренесува сите соопштенија до јавноста и медиумите по задача на градоначалникот;
  • води грижа за комуникацијата на странки кај градоначалникот;
  • ги организира и подготвува состаноците кај градоначалникот;
  • организира протоколарни приеми, посети, средби и состаноци кај градона-чалникот и претседателот на советот;
  • организира одбележување на државни и општински празници, значајни настани и личности во општината;
  • врши подготовка и ги организира службените патувања на градоначалникот во земјата и странство.

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.