Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на РСМ број 101/2019), секој граѓанин остварувањето на правото за пристап до информации од јавен карактер кои ги поседува Општина Бутел,  може да го оствари на следниов начин:

Барањето за пристап до информации од јавен карактер, до Општина Бутел може да го поднесете:

  • Усно,
  • Во пишана форма, или
  • Електронски

Образецот на барањето за слободен пристап до информации може да го најдете на: www.opstinabutel.gov.mk . Не е задолжително да го користите овој образец, но тој може да ви помогне. Доколку не го користите образецот, во вашето барање треба да наведете дека се работи за Барање на пристап до информации од јавен карактер

Одговорот треба да го добиете веднаш, но не подоцна од законски утврдениот рок од 20 дена. Во случај на усно барање, информацијата треба да ја добиете веднаш, но не подоцна од 5 дена од барањето. Во исклучителни случаи, на барањето би можело да се одговори во подолг рок, но не повеќе од 30 дена.

Рокот може да биде продолжен во случај:
1) кога информацијата е од поголем обем;
2) кога се обезбедува делумен пристап.

Општина Бутел како имател на информацијата, преку назначеното службено лице за посредување со информации од јавен карактер, ќе постапи по поднесеното барање. Во зависност од содржината на барањето може:

  • Да ја обезбеди бараната информација (целосно или делумно) со донесув- ање на образложено решение;
  • Да го препрати барањето на друг имател на информации кој има надлежност за бараната информација;
  • Да одбие пристап до информацијата со образложено решение.

Бараната информација може да ја добиете на следниве начини:

  • На самото место да извршите увид во информацијата што ја барате,
  • Да добиете фотокопија, препис или
  • Да ви биде доставена по пошта или електронски на вашата е-маил адреса.

Во барањето треба да го наведете начинот на кој сакате да се запознаете со содржината на бараната информација, како и начинот на кој сакате да ви биде доставена истата.

Ако не добиете одговор во законски пропишаниот рок или ако не сте задоволни со одговорот, имате право на жалба до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Образец на барањето за слободен пристап до информации

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.