Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

Урбанистички проекти

23.08.2023

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДИЖНА ПАРЦЕЛА СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА С. ВИЗБЕГОВО, КП 933/2 КО ВИЗБЕГОВО, СО НАМЕНА Г4- СТОВАРИШТА, СКЛАДОВИ И ОТПАДИ, ОПШТИНА БУТЕЛ

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.