Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

Урбанистички проекти

20.02.2024

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА ДЕЛ ОД КП 1037/1, КП1038, КП1039 и КП1040/4, КО ВИЗБЕГОВО СОГЛАСНО УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА „ВИЗБЕГОВО“

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.