Работно време: Пон - Пет 08:00 - 16:00 часот

MK

ENG

ALB

Започна кампањата „ Мојот данок, за мојата општина! “

Општина Бутел како партнер-општина на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за
искористување на ресурсите се приклучува кон кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“

Едукативната кампања „ Мојот данок, за мојата општина!“ има за цел да ја информира јавноста
дека плаќањето данок на имот е должност на секој граѓанин-даночен обврзник, но во исто време
и придонес на поединецот за градење на подобра иднината на општината.

Доколку поседувате имот во одредена општина, тогаш автоматски сте даночни обврзници со
законско право на даночно решение за вашиот имот, но и законска обврска и лична должност за
навремено подмирување на данокот.

Секој граѓанин-даночен обврзник треба да биде информиран дека со навремено подмируваме на
данокот на имот, се полни директно општинскиот буџет, преку кој се овозможува реализирање на
планираните јавни и инфраструктурни проекти. Со ова, едноставно кажано, секој од нас лично
придонесува за подобрување на условите за живеење и развојот на општината.

Оваа кампања оттаму, цели и да придонесе кон навремено и прецизно информирање на
даночните обврзници за сите права и обврски, како и правата и обврските на општината поврзани
со данокот на имот.

За да дознаете повеќе за данокот на имот погледнете го видеото на
https://www.facebook.com/SRMANorthMacedonia/videos/818379803237834 и информирајте се повеќе
од летокот објавен на линкот .

Filloi fushata “Tatimi im, për komunëntime!”

Komuna e Butelit, si komunë – partner e Projektit të USAID për përforcim të
kapaciteteve për shfrytëzim të resurseve i bashkohet fushatës “Tatimi im, për komunën time!”

Fushata edukative “Tatimi im, për komunën time!” synon të informojë publikun se pagimi i tatimit në
pronë është detyrë e çdo qytetari taksapagues, por në të njëjtën kohë kontributi i individit për
ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë në komunë.

Nëse posedoni pronë në një komunë të caktuar, atëherë ju automatikisht jeni taksapagues me të drejtë
ligjore për vendim për tatim mbi pronën tuaj, por edhe detyrim ligjor dhe obligim personal për të shlyer
në kohë tatimin.

Çdo qytetar-taksapagues duhet ta jetë i informuar se me shlyerje në kohë të obligimit të tatimit në
pronë, mbush drejtë për së drejti buxhetin e komunës, përmes të cilit mundësohet realizimi i projekteve
të planifikuara publike dhe infrastrukturore. Ме këtë, thënë thjesht, secili prej nesh personalisht
kontribuon në përmirësimin e kushteve për jetesë dhe zhvillimin e komunës.

Pra, kjo fushatë, synon të kontribuojë për informim në kohë dhe të saktë të taksapaguesve rreth të
gjitha të drejtave dhe detyrimeve, si dhe të drejtat dhe detyrimet e komunës lidhur me tatimin në
pronë.

Për të mësuar më shumë rreth tatimit në pronë, shikoni videon në lidhësen:
https://www.facebook.com/100068781571777/videos/219865287096665
(lidhja me versionin e videos-shqip) dhe lidhja me versionin e videos-maqedonisht

https://www.facebook.com/SRMANorthMacedonia/videos/818379803237834
informohuni më shumë përmes fletëpalosjes të postuar në lidhësen: (lidhja për fletëpalosjen – shqip)
dhe (lidhja për fletëpalosjen – maqedonisht/

Previous ЗАВРШИ РАДИШАНИ ОПЕН 2023

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.