Aктивности

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско – урбанистички проект за препарцелација и формирање на две нови ГП 2.65.1 и 2.65.2 со основна класа на намена А1 – домување во станбени куќи и урбанистичко решение за секоја ГП посебно, од една ГП 2.65 формирана во ДУП за Бутел 1 – Блок 2, на КП 4862/3 и дел од КП 4862/1 и КП 4862/2 КО Бутел, општина Бутел