Aктивности

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Г2–Лесна и незагадувачка индустрија, на дел од КП 1074/6, во Блок 3, од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, Општина Бутел – Скопје