Анкица Трпковска

Анкица Трпковска

Претседател на Комисијата за финансирање,буџет и локален економски развој

Датум на раѓање: 10.06.1966 год.

Струка: Maгистар по јавна администрација

Место на живеење: Скопје

Е-пошта: ankicatrpkovska@yahoo.com

Тел: 075/446-529