Билјана Бешлиева

Билјана Бешлиева

Претседател на Комисијата за признанија и награди

Датум на раѓање: 19.11.1972 год.

Струка: Дипломиран радиолошки технолог

Место на живеење: Скопје

Е-пошта: bbeslieva@yahoo.com

Тел: 078/442-974