Кристијан Николовски

Кристијан Николовски

Член на Комисијата за статут и прописи

Датум на раѓање: 06.05.1993 год.

Струка: Aпсолвент при Правен факултет,,Јустинијан Први”-Скопје

Место на живеење: Скопје

Е-пошта: nikolovski_kristijan@hotmail.com

Тел: прив.078/202-819 и служ.078/359-794