Лилјана Божиновска

Лилјана Божиновска

Претседател на Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените

Датум на раѓање: 22.08.1962 год.

Струка: Претприемач

Mесто на живеење: Скопје

Е-пошта: lilebozinovska@yahoo.com

Teл: 075/483-881