Наим Салиев

Наим Салиев

Претседател на Комисијата за односи меѓу заедниците

Датум на раѓање: 13.01.1966 год.

Струка: (СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ)

Е-пошта: fkbashkimiluboten@gmail.com

Meсто на живеење: Скопје

Teл: 070/275-548