Оливера Ливриниќ

Оливера Ливриниќ

Член на Комисијата за статут и прописи

Датум на раѓање: 22.08.1972 год.

Струка: Дипломиран историчар на уметност

Место на живеење: Скопје

E-пошта : olivera.livrinic@yahoo.com

Teл: прив.077/366-715 и служ.078/361-957