Хаки Бајрам

Хаки Бајрам

Датум на раѓање: 22.11.1958 год.

Струка: Eкономски техничар

Место на живеење: Скопје

Е-пошта: doktorot22@outlook.com

Тел: 078/494-579