Чедо Николовски

Чедо Николовски

Претседател на Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања

Датум на раѓање: 03.05.1961 год.

Струка: Дипломиран Економист

Место на живеење: Скопје

E-пошта: cedonikolovski1309@yahoo.com

Teл: прив. 078/370-201 и служ.078/359-837