Јана Ханџиска

Јана Ханџиска

Член на Комисијата за општествени дејности

Датум на раѓање: 04.04.1992 год.

Струка: Дипломаран Земјоделски Инженер

Место на живеење: Скопје

E-пошта : handziska44@gmail.com

Тел: прив.071/771-448 и служ.078/359-827