Year: 2020

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на дел од КП 1074/1, во Блок 3, од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел – Скопје

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г3-СЕРВИСИ (АВТОСЕРВИС), НА ДЕЛ ОД КП 1058/1 И КП 1040/5, ВО БЛОК 5, ОД УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВИЗБЕГОВО/РАЗРАБОТКА НА БЛОК 12/, КО ВИЗБЕГОВО, ОПШТИНА БУТЕЛ-СКОПЈЕ