Month: March 2021

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на дел од КП 1078/1, во Блок 2, од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел – Скопје