Центар за социјална работа, независно дали е полициски час..

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство.
Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство.

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје
Телефон: +389 78 230 943 и 76 381 762
E-mail : jumcsrSkopje@mtsp.gov.mk
Qendër këshillimi për të punuar me gratë të cilat janë viktima të dhunës me bazë gjinore/familjare.

Kontakti: JU Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale – Shkup
Telefoni : +389 78 230 943 / 76 381 762
E-mail : jumcsrSkopje@mtsp.gov.mk