Поставени се гумени столпчиња за регулирање на сообраќајните текови на улицата Ќемал Сејфула, пред средното економско училиште “Арсениј Јовков,,

Обележана е и хоризонталната сигнализација на коловозот на оваа прометна улица.