РАБОТНА СРЕДБА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ВЕЛИМИР СМИЛЕВСКИ СО ЗДРУЖЕНИЕТО НА СТОПАНСТВЕНИЦИ НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВИЗБЕГОВО

 Денес градоначалникот Велимир Смилевски, заедно со генералниот директор
на ЈП Водовод и канализација – Скопје, г-дин Душко Весковски, оствари
работна средба со претставници од Здружението на индустриската зона во
Визбегово.
На средбата градоначалникот Велимир Смилевски истакна дека Индустриската
зона во Визбегово е гордост на Општина Бутел, и како институција ќе
продолжи да  ја подржува оваа зона, додека се решат сите нејзини
проблеми. Токму затоа делувавме во подобрувањето на условите во истата и
со изведбата на канализационата мрежа  го решивме деценискиот проблем
каде  се создадоа услови и стандарди за инвестирање во Индустриската
зона – Визбегово.
Во зоната делуваат поголем број компании, чие функционирање е од огромно
значење за  поддршка на локалната економија  и целокупен  економски
развој и благосостојба на граѓаните. Токму затоа нашата идна заложба ќе
остане насочена кон подобрување на условите ви истата

Sot, kryetari i komunës Velimir Smilevski, së bashku me Drejtorin e
Përgjithshëm të Ndërmarrjes Publike për Ujësjellës dhe Kanalizime –
Shkup, z. Dushko Veskovski, patën një takim pune me përfaqësuesit e
Shoqatës së Zonës Industriale në Vizbeg.
Në këtë takim, kryetari i komunës Velimir Smilevski tha se Zona
Industriale në Vizbeg është krenaria e Komunës së Butelit, dhe si
institucion do të vazhdojë të mbështesë këtë zonë, derisa të zgjidhen të
gjitha problemet e saj. Kjo është arsyeja pse kemi vepruar në
përmirësimin e kushteve në të dhe me ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve
kemi zgjidhur problemin dekadësh, ku janë krijuar kushte dhe standarde
për investime në Zonën Industriale – Vizbeg.
Ekzistojnë një numër i madh i ndërmarrjeve që veprojnë në këtë zonë,
funksionimi i të cilave është i një rëndësie të madhe për mbështetjen e
ekonomisë lokale dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe mirëqenien e
qytetarëve. Kjo është arsyeja pse angazhimi ynë i ardhshëm do të mbetet
për të përmirësuar kushtet tuaja.