ПЕДЕСЕТ СЕРТИФИКАТИ ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ И МНОГУ ЕМОЦИИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ

Денеска, четврток, 17.09.2020,  градоначалникот на Општина Бутел, Велимир Смилевски им додели сертификати и пригодни подароци на наставниците кои дадоа особен придонес во реализацијата на учењето од далечина.

          Сертификати им беа доделени на 50 наставници од сите седум основни училишта во Општина Бутел, од кои: 19 за подготовка и учество во телевизиските образовни емисии во рамките на ,,ТВ училница,, што одеа во живо на Македонската телевизија, и 31 наставници кои учествуваа во подготовката на Националната веб-платформа ЕДУИНО.

На свеченоста, што по овој повод се одржа во дворот на ОУ ,,Живко Брајковски,, градоначалникот Смилевски им изрази голема благодарност на наставниците од сите седум основни училишта за пожртвуваноста и деноноќниот напор да се премостат проблемите во наставата и да се анулираат тешкотиите што ги направи корона вирусот во образовниот процес. Тој додаде дека сертификатите и пригодните подароци се стимул за поуспешно справување со предизвиците во новата учебна година која уште на стартот носи голема неизвесност.

Од името на наставниот кадар се заблагодари Љубица Атанасовска, наставничка по македонски јазик во ОУ ,,Живко Брајковски,, која со многу емоции раскажа како се чувствувале учителите по пустошот во училиштата што ненадејно го донесе пандемијата на вирусот ковид 19. Таа зборуваше за огромните тешкотии и напорот за  повторно да се спојат со учениците, да се подготват за часовите пред телавизиските камери, да се нахрани со наставни содржини националната веб платформа ЕДУИНО, секојдневно да се решаваат проблемите во он лајн комуникацијата, со компјутерите, интернетот и…. на крајот да се добиваат само критики и забелешки како тие да се единствените виновници што нашиот образовен систем не беше подготвен за настава во време на епидемија, е навистина многу тешко, додаде Атанасовска. Таа му се заблагодари на градоначалникот Смилевски и додаде дека овие сертификати и признанија се како мелем, како стимул и ветер во грбот на наставниците за поорганизирано, похрабро и поквалитетно да стартуваат во новата учебна година.

   Sot, e enjte, 17.9.2020, Kryetari i Komunës së Butelit Velimir Smilevski ndau certifikata dhe dhurata speciale për mësimdhënësit të cilët dhanë një kontribut të veçantë në realizimin e mësimit në distancë.

   Janë dhënë certifikata për 50 arsimtarë nga të shtatë shkollat ​​fillore në Komunën e Butelit, nga të cilët: 19 për përgatitje dhe pjesëmarrje në emisione edukative televizive në kuadër të “TV Klasës” që u realizua drejtpërdrejt në Televizionin e Maqedonisë, dhe 31 për mësuesit që morën pjesë në përgatitjen e Platformës Kombëtare të Internetit EDUINO.

   Në ceremoninë e cila u mbajt në oborrin e shkollës fillore “Zhivko Brajkovski”, kryetari Smilevski shprehu mirënjohje të madhe për mësuesit nga të shtatë shkollat ​​fillore për sakrificën dhe përpjekjet që kanë bërë gjatë ditës dhe natës për të kapërcyer problemet në mësimdhënie dhe për të eleminuar çdo vështirësi me të cilën u ballafaquam gjatë procesit arsimor si pasojë e virusit Korona. Ai gjithashtu shtoi se certifikatat dhe dhuratat e duhura janë një nxitje për t’u ballafaquar më me sukses me sfidat në vitin e ri shkollor, gjë që sjell pasiguri të madhe që nga fillimi.

   Në emër të stafit mësimdhënës, Ljubica Atanasovska, një mësuese e gjuhës maqedonase në shkollën fillore “Zhivko Brajkovski”, pos falënderimit ajo me shumë emocion tregoi se si u ndien mësuesit pas tollovisë në shkolla që erdhi papritur nga pandemia e virusit Kovid-19. Ajo gjithashtu foli për vështirësitë e mëdha dhe përpjekjet për tu rilidhur me nxënësit, për t’u përgatitur për mësimet para kamerave televizive, për të ushqyer me përmbajtje mësimore platformën kombëtare të internetit EDUINO, për të zgjidhur problemet në komunikimin online, me kompjuterët, internetin dhe …. në fund tha që me të vërtetë është shumë e vështirë të marrësh vetëm kritika dhe vërejtje sikur ne të jemi fajtorët e vetëm që sistemi ynë arsimor nuk ishte i gatshëm për mësimdhënie gjatë epidemisë,” tha Atanasovska. Ajo për fund falënderoi kryetarin Smilevski dhe shtoi se këto certifikata dhe mirënjohje janë si një melhem dhe stimul dhe për mësuesit për të filluar në një cilësi më të organizuar, më të guximshme dhe më të mirë në vitin e ri shkollor.