ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ВЕЛИМИР СМИЛЕВСКИ ГО ПОСЕТИ ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ “ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ – ПЕНКО”

Градоначалникот на Општина Бутел, Велимир Смилевски беше во посета на основното училиште ‘’Петар Здравковски- Пенко’’. Во дворот на училиштето имаше работна средба со директорот Енис Мехмети. Оваа работна средба беше со цел да се види подготвеноста на училиштето за старт на новата учебна година. Сите активности во училиштето се во завршна фаза , односно направена е целосна модерна реконстукција на санитарните јазли и соблекувалните во спортската сала. Во дворниот простор на училиштето целосно е заменета старата ограда со нова жичена ограда во должина од 400метри, исто така отворена е и нова влезна врата која е поврзана со нова бекатонска патека од 100 метри. На териорија на Општина Бутел ова училиште е прво по големина, настава посетуваат околу 1500 ученици на три наставни јазици.


Kryetari i Komunës së Butelit, Velimir Smilevski vizitoi shkollën fillore “Petar Zdravkovski-Penko”. Kishte një takim pune në oborrin e kësaj shkolle me drejtorin Enis Mehmeti. Ky takim pune ishte me qëllim për të parë gatishmërinë e shkollës për fillimin e vitit të ri shkollor. Të gjitha aktivitetet në shkollë janë në fazën përfundimtare, dmth është bërë një rikonstruim i plotë modern i tualeteve dhe dhomave të zhveshjes në sallën e sportit. Në oborrin e shkollës, gardhi i vjetër është zëvendësuar plotësisht me një gardh të ri nga teli në gjatësi prej 400 metrave, gjithashtu është hapur një derë e re hyrëse, e cila është e lidhur me një shteg të ri bekaton prej 100 metrash. Në territorin e Komunës së Butelit, kjo shkollë është e para në madhësia, mësimin në klasa e ndjekin rreth 1500 nxënës në tre gjuhë të ndryshme.