БЕЗБЕДНОСТА НА ДЕЦАТА ВО ОПШТИНА БУТЕЛ

Во просториите на општина Бутел се одржа работен состанок на кој присуствуваа директорите на основните и средните училишта на територија на Општина Бутел ,градоначалникот на Општина Бутел, Секторот на Јавни Дејности и Командирот и неговиот заменик на ПС Бутел. Состанокот беше со цел да се зголеми базбедноста на територија на општината, со поголема континуирана соработка помеѓу претставниците на родителите, стручниот кадар на училиштето и претставниците од СВР Скопје. Со една еднинствена порака безбедност на нашите деца во училиштето, но и на целата територија на општината.


Në hapësirat e Komunës së Butelit u mbajt një mbledhje pune në të cilin morën pjesë drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme në territorin e Komunës së Butelit, Kryetari i Komunës së Butelit, Sektori për Aktivitete Publike, Komandanti dhe zëvendësi i tij i SP Butel.  Takimi kishte për qëllim rritjen e sigurisë në territorin e komunës, me një bashkëpunim më të madh të vazhdueshëm ndërmjet përfaqësuesve të prindërve, stafit profesional të shkollës dhe përfaqësuesve të SIA Shkup.  Me një mesazh të përbashkët: siguri për fëmijëve tanë në shkollë, por edhe në të gjithë territorin e komunës.