ОПШТИНА БУТЕЛ ЌЕ СУБВЕНЦИОНИРА КУПУВАЊЕ ВЕЛОСИПЕДИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОТИНЕТИ

Почитувани граѓани на Општина Бутел,

Општина Бутел, со цел да ги стимулира жителите на територијата на општината за користење на велосипеди или електрични тротинети, објави Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на Општина Бутел, направени за купување на велосипед или електричен тротинет, започнувајќи од 01.01.2020 година па се до исцрпување на буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 20.12.2020 година.

Средствата кои Општина Бутел ќе ги субвенционира се во износ до 50% од вредноста на купениот велосипед, но не повеќе од 3.000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

Средствата кои општина Бутел ќе ги субвенционира за купен електричен тротинет се 3.000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

Јавниот повик за субвенционирање е објавен на веб страната на Општина Бутел и на Огласната табла во општината.

Со почит,

Општина Бутел


Të dashur qytetarë të Komunës së Butelit,

 Komuna e Butelit, në mënyrë që të stimulojë banorët e komunës për përdorimin e biçikletave ose skuterëve elektrikë, shpalli Thirrje Publike për subvencionimin e një pjese të kostove të qytetarëve të Komunës së Butelit, të bërë për të blerë një biçikletë ose skuter elektrik, duke filluar nga 1.1.2020 vit deri në shterimin e buxhetit të paraparë për Thirrjen Publike, por jo më vonë se 20.12.2020.

 Mjetet që Komuna e Butelit do të subvencionojë janë në shumën deri në 50% të vlerës së biçikletës së blerë, por jo më shumë se 3,000 denarë për person, përfshirë taksën e të ardhurave personale.

  Fondet që komuna e Butelit do të subvencionojë për skuterin e blerë elektrik janë 3,000 denarë për person, përfshirë taksën e të ardhurave personale.

 Thirrja publike për subvencione është publikuar në faqen e internetit të Komunës së Butelit dhe në Bordin e Buletinit në komunë.

 Me respekt,

 Komuna e Butelit