Акција за собирање на кабаст отпад во Општина Бутел

Општина Бутел во соработка со ЈП „Дрисла“сабота и недела (3 и 4 Октомври) ќе спроведе акција за бесплатно собирање на кабаст отпад во населбата Радишани.

Граѓаните кои имаат кабаст отпад ќе можат да го одложат во поставените контејнери на следниве 4 (четири) локации:

 -спортската сала ”Иван Хаџи Николиов“

 -помеѓу 1 и 2 влез во Радишани

 -главната улица на 3 влез во Радишани

 – Oлимпија

Под кабаст отпад се подразбира мебел и делови од мебел, бела техника, електрични апарати за домаќинство (шпорети, ладилници, машини за перење алишта и за садови, бојлери и слични предмети), но не и градежен шут.


Komuna e Butelit në bashkëpunim me NP “Drisla” të shtunën dhe të dielën (3 dhe 4 Tetor) do të kryejë një aksion për mbledhjen falas të mbeturinave të mëdha në lagjen Radishan.
  Qytetarët që kanë mbeturina të mëdha do të kenë mundësi t’i hedhin ato në kontejnerët e vendosur në 4 (katër) vendet vijuese:


-Salla e sportit “Ivan Haxhi Nikoliov”

– Në mes të hyrjes 1 dhe 2 në Radishani
– Rruga kryesore në hyrjen e 3-të në -Radishan
 -Olimpia

  Me mbeturina të mëdha nënkuptohen mobiljet dhe pjesët e mobiljeve, pajisjeve shtëpiake (koftore, frigoriferë, lavatriçe dhe pjatalarëse, ngrohës uji dhe sende të ngjashme), por jo edhe mbetje të ndërtimit.