ОПШТИНА БУТЕЛ НАБАВИ ТАБЛЕТИ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА УСПЕШЕН ПОЧЕТОК НА ОНЛАЈН НАСТАВАТА

Општина Бутел освен оптички интернет, обезбеди и таблети за сите вработени од седумте општински основни училишта кои ќе служат за потребите на онлајн наставата.


Komuna e Butelit përveç internetit optik, gjithashtu ofroi edhe tableta për të gjithë punonjësit nga shtatë shkollat ​​fillore komunale që do të shërbejnë për nevojat e mësimdhënies onlajn.