ОПШТИНА БУТЕЛ ПОТПИША ДОГОВОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ,,ДОМАШНА НЕГА И ПОМОШ НА СТАРИ ЛИЦА’’

Општина Бутел и Општина Чучер Сандево, во соработка со граѓанската организација АДРА, денеска со МТСП го потпишаа Договорот за реализација на проектот “Домашна нега и помош на стари лица“. На подрачјето на двете општини ќе биде воведена бесплатна услуга за нега во домашни услови за стари и изнемоштени лица, како и бесплатна помош при извршување на секојдневните активности во нивните сопствени домови.

Реализацијата на овој проект значи поддршка на желбата и настојувањата на овие стари и изнемоштени лица да продолжат да живеат во нивните сопствени домови, со што Општина Бутел, заедно со нив, ќе учествува  во создавање на услови за нивен самостоен и квалитетен живот.


Komuna e Butelit dhe Komuna e Çuçer Sandevës, në bashkëpunim me organizatën e shoqërisë civile ADRA, sot me MPPS nënshkruan Marrëveshjen për realizimin e projektit “Kujdesi në shtëpi dhe ndihma për të moshuarit”. Në territorin e të dy komunave, do të futet një shërbim falas i kujdesit në shtëpi për të moshuarit dhe të sëmurët, si dhe ndihmë falas në kryerjen e aktiviteteve të përditshme në shtëpitë e tyre.

Realizimi i këtij projekti nënkupton mbështetjen e dëshirës dhe përpjekjeve të këtyre njerëzve të moshuar dhe të dobët për të vazhduar të jetojnë në shtëpitë e tyre, në mënyrë që Komuna e Butelit, së bashku me ta, të marrin pjesë në krijimin e kushteve për jetën e tyre të pavarur dhe cilësore.