ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВИЗБЕГОВО СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 9 И БЛОК 10, КО ВИЗБЕГОВО – ОПШТИНА БУТЕЛ , 2019-2029, ПРЕДЛОГ ПЛАН