РЕКУНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ ШТО СЕ НАОЃА ВО ДВОРОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ,,ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО”

✔️Општина Бутел деновиве отпочна со реконструкција на детското игралиште што се наоѓа во дворот на основното училиште „Петар Здравковски – Пенко“ .

✔️ Komuna e Butelit së fundi ka filluar me rikonstruimin e sheshit të lojërave për fëmijë që gjendet në oborrin e SHFK “Petar Zdravkovski – Penko”.