ОПШТИНА БУТЕЛ ПОЧНА СО МАПИРАЊЕ НА САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ И ЕДНОРОДИТЕЛСКИ СЕМЕЈСТВА

Општина Бутел, почна со мапирање на самохраните родители и еднородителски семејства од нејзина територија. Жителите на Бутел кои припаѓаат на оваа категорија граѓани може да аплицираат на јавниот оглас кој е поставен на интернет страницата на Општината на следниот линк:

 https://docs.google.com/forms/d/1Ftp0Egs5nBxfpXhVziODM0W7_3TMEQfMfB4HXb92d4Y/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1LDbvoQNYXUKqRqHjG7Oyjlyn8Udviv0bqfpgWyBgg1KNy-Qkt3LjolgQ

 За таа цел, денеска, во Општина Бутел беше потпишан и Меморандум за соработка со Здружението за еднакви можности „Една може“, а е дел од проектот „Институционална поддршка од Цивика Мобилитас“. Истиот има за цел поддршка на самохрани родители и еднородителски семејства, кој ќе овозможи пристап до информации, пружање помош при обезбедување на правата на самохрани родители и еднородителски семејства во сите сегменти на животот, нивна инклузија, како и подигнување на јавната свест и одговорност за оваа категорија граѓани.

***

Komuna e Butelit ka filluar me evidentimin e prindërve të vetëm, dhe familjeve me një prind të vetëm. Banorët e Butelit që i përkasin kësaj kategorie të qytetarëve mund të aplikojnë në njoftimin publik që është postuar në faqen e internetit të komunës në lidhjen vijuese:

https://docs.google.com/forms/d/1Ftp0Egs5nBxfpXhVziODM0W7_3TMEQfMfB4HXb92d4Y/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1LDbvoQNYXUKqRqHjG7Oyjlyn8Udviv0bqfpgWyBgg1KNy-Qkt3LjolgQ

 Për këtë qëllim, sot, në Komunën e Butelit, u nënshkrua një Memorandum Bashkëpunimi me Shoqatën për Mundësi të Barabarta “Njëri Mundet”, dhe është pjesë e projektit “Mbështetje Institucionale nga Civika Mobilitas”. Ai synon të mbështesë prindërit e vetëm dhe familjet me një prind, i cili do të sigurojë qasje në informacion, ndihmë në sigurimin e të drejtave të prindërve të vetëm dhe familjeve me një prind në të gjitha segmentet e jetës, përfshirjen e tyre, si dhe rritjen e ndërgjegjësimit dhe përgjegjësisë së publikut për kjo kategori e qytetarëve.