УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г4.1- ОТВОРЕНИ, ПОЛУЗАТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ СКЛАДИШТА ЗА ИНДУСТРИСКА СТОКА, НА ДЕЛ ОД КП 242/1 И ДЕЛ ОД КП 242/2 – (БЛОК 4), ОД УПВНМ ВИЗБЕГОВО СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 12, КО ВИЗБЕГОВО, ОПШТИНА БУТЕЛ – СКОПЈЕ

Преглед до проектот на следниот линк:
https://www.dropbox.com/s/mca1k5b3lox19vj/UP%20za%20del%20KP%20242-1%20i%20del%20od%20KP%20242-2.pdf?dl=0