УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г2.2 – ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ, НА ДЕЛ ОД КП 1650 (БЛОК 2), ОД УПВНМ ВИЗБЕГОВО СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 12, КО ВИЗБЕГОВО, ОПШТИНА БУТЕЛ – СКОПЈЕ

Преглед до проектот на следниот лик:
https://www.dropbox.com/s/411j8zvs7mybmov/%D0%A3%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9A%D0%9F%201650-1%20%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%281%29.pdf?dl=0