Советници

Претседател на Комисијата за урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина
Претседател на Комисијата за статут и прописи
Претседател на Комисијата за финансирање,буџет и локален економски развој
Претседател на Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените
Претседател на Комисијата за општествени дејности
Член на Комисијата за статут и прописи
Претседател на Комисијата за признанија и награди
Претседател на Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања
Член на Комисијата за општествени дејности
Член на Комисијата за статут и прописи
Претседател на Комисијата за односи меѓу заедниците