Средба со Градоначалникот

Секој Граѓанин кој има потреба да се обрати до Градоначалникот, лично го пополнува овој формулар.

Градоначалникот го задржува правото на барањето на граѓанинот да одговори писмено, преку е-пошта, или контактот да го оствари
преку телефон или лична средба.

**** Општината се обврзува дека со личните податоци на граѓанинот ќе располага согласно Законот за заштита на личните податоци и ќе ги употребува исклучиво за намената заради која се оставени.
**** Општината го задржува правото да му одговори на Граѓанинот најдоцна 14 дена по поднесување на Барањето.